Inschrijven

Vanaf wanneer kan je kind in de kleuterklas worden ingeschreven?

Je kan hier berekenen vanaf welke datum je kind in de kleuterklas kan worden ingeschreven (voor zover er nog beschikbare plaatsen zijn).

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen:

• de eerste schooldag na de zomervakantie
• de eerste schooldag na de herfstvakantie
• de eerste schooldag na de kerstvakantie
• de eerste schooldag van februari
• de eerste schooldag na de krokusvakantie
• de eerste schooldag na de paasvakantie
• de eerste schooldag na Hemelvaartsdag


Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, wordt volgens de inschrijvingsprocedure ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

Hoe in te schrijven

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.

Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind.

Voorrangsregeling

Onze school werkt met een voorrangsregeling.
We hebben een voorrangsregeling voor leerlingen van dezelfde leefentiteit(*) en kinderen van personeel.
1ᵉ rang: voorrang aan broer of zus van een huidige leerling
2ᵉ rang: voorrang aan een kind van een personeelslid verbonden aan onze school.
(*)

-broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
-halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
-kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen);

Inschrijvingsperiodes

U kan uw kind pas inschrijven voor het volgende schooljaar in volgende periodes:1ᵉ rang: vanaf 1 februari tot 14 februari voor broer of zus van een huidige leerling
2ᵉ rang: vanaf 15 februari tot 1 maart voor een kind van een personeelslid
Geen rang: vanaf 1 maart voor iedereen, enkel geldend voor het volgende schooljaar

Doorlopen van inschrijving

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in De Kleine Prins.

Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. (Zie infobrochure onderwijsregelgeving om meer te weten te komen over deze voorwaarden)

Screening niveau onderwijstaal

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.