Schoolorganisatie

Lokaal onderhandelingscomité

Het Lokaal Onderhandelingscomité (LOC) behartigt de belangen van de leerkrachten.
Het LOC is samengesteld uit:

Twee leden van het schoolbestuur

• DE BUYSSCHER Rita, voorzitter
• DE KERPEL Roger

Twee leerkrachten

• VAN LANDSCHOOT Peggy, syndicaal afgevaardigde
• VAN DE VELDE Mieke

De directie

• STEYAERT Koen

De schoolraad

De schoolraad is een overlegorgaan, heeft een pedagogisch karakter en is bijgevolg leerlinggericht. In deze raad zetelen vertegenwoordigers van het ouderbestuur, het personeel en lokale verenigingen. Elke afvaardiging wordt om de 4 jaar verkozen. Deze raad heeft een adviesbevoegdheid i.v.m. de organisatie en de werking van de school, alsook het algemeen belang inzake begeleiding en evaluatie van de leerlingen.

Aan de raad wordt ook nog een overlegbevoegdheid verleend met betrekking tot de aanwending van de lestijden, het schoolreglement, het georganiseerde leerlingvervoer en de veiligheid en de gezondheid van de kinderen. De raad heeft ook recht op inlichtingen betreffende het schoolgebeuren. Denken we hier vooral aan de structuur van de school, het juridisch statuut, …

Samenstelling schoolraad:
Geen schoolraad omwille van geen kandidaten. 

Het oudercomité

De leden van het oudercomité vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen en zijn de rechtstreekse contactpersonen tussen de school en de ouders.

Zij zorgen, samen met de leerkrachten en de directie dat de kinderen het goed hebben op school.

Het oudercomité van onze school ondersteunt de schoolwerking met denkwerk (vergaderingen) en handenarbeid.

De leden van het oudercomité zijn de stimulerende en uitvoerende krachten achter heel wat activiteiten: pannenkoekenverkoop, schoolfeesten, frietjes op carnavalsfeest, proclamatie derde kleuterklas en zesde leerjaar, kennismakingsmomenten nieuwe ouders, infoavonden, opendeuravond,….

Ze ondersteunen met opbrengsten de school financieel bij de aankoop van (spel-)materiaal, klasmateriaal, speelplaatsverfraaiing, cultuurbijdrage toneel-of filmbezoek, uitstappen,..

Ouders die geen kinderen meer op school hebben verlaten het oudercomité en worden vervangen. Bij een inschrijving en op de ouderavond in de kleuterschool (september) wordt informatie verstrekt over het oudercomité. Dan krijgen de ouders van onze “nieuwe” kleuters ook de kans om toe te treden tot het oudercomité.

Meer informatie vind je hier.

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Onze school wordt begeleid door:

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Visstraat 14
9900 Eeklo

Tel : 09/376 70 50

Klassenraad

Dit is een team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van het onderwijs aan bepaalde leerlingen of leerlingengroepen. Dit team beslist ook over het toekennen van een getuigschrift basisonderwijs. Samenstelling: directeur, de zorgcoördinator, leerkrachten derde graad, één leerkracht eerste graad, één leerkracht tweede graad.

STEYAERT Koen, directeur
VAN DE VELDE Mieke zorgcoördinator
THYS Sharon  Leerkracht zesde leerjaar
CALUWÉ Sophie leerkracht vijfde klas

Leerlingenraad

Leerlingenraad: leerlingen participeren!
In onze basisschool is er een sterke leerlingenparticipatie.
Leerlingen kunnen en mogen mee beslissen in klasafspraken.
Binnen de leerlingenraad zetelt een verkozen leerling van de zesde klas als vertegenwoordiger van een lagere klas.
Zowel op klas- als op schoolniveau, willen we op die manier onze kinderen communicatievaardigheden aanleren: kunnen overleggen, zich op elkaar kunnen afstemmen, kunnen argumenteren, kunnen rekening houden met elkaar, …

Een greep uit de praktische afspraken van de leerlingenraad

• De leerlingenraad komt – in principe – maandelijks samen.
• Beurtelings staat een leerling in voor het opmaken van het verslag.
• Ieder verkozene kan een extra bijeenkomst van de leerlingenraad vragen
• De leerlingenraad formuleert voorstellen aan de directeur.
• De klastitularis van de zesde klas leidt de bijeenkomst en zorgt ervoor dat iedereen aan bod komt.

Bijzondere aandachtspunten voor het verloop

• Onderwerpen bespreken / discussiëren.
• Zonodig informatie inwinnen bij leerkrachten en/of directeur.
• Argumenteren: argumenten onderzoeken en gevolgen van een voorstel afwegen.
• Zonodig stemming organiseren.
• Voorstel formuleren.
• Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen (hand opsteken).
• De klasvertegenwoordiger bespreekt het verslag van de bijeenkomst met zijn achterban.
• Leerlingen kunnen via de verkozenen of via hun klasleerkracht agendapunten voor de leerlingenraad formuleren.

Samenstelling leerlingenraad

• THYS Sharon, klastitularis zesde klas 
• STEYAERT Koen, directeur 
• verkozen leerlingen uit de zesde klas