Visie

Visie katholieke basisschool "De Kleine Prins"

Wij willen een christelijk geïnspireerde school zijn,
Waar wij vanuit respect en waardering werken
Aan de opvoeding en onderwijs van kinderen.

Wij willen daarbij aandacht hebben en zorg dragen
Voor ieder lid van onze school,
Zodat ieder kan groeien in een nog meer mens zijn.

Daarom streven wij volgende basisdoelen na

• Aandacht voor christelijke zingeving en beleving
• Zorg voor kwaliteitsonderwijs: maximale ontplooiing van elk kind
• Respect voor en aanvaarding van elk kind, met een voorkeur voor de kansarmen
• Een dynamische school met aandacht voor een gestructureerde en deskundige aanpak
• Een hechte school- en klasgemeenschap, geïntegreerd in de parochiegemeenschap

Aandacht voor christelijk zingeving en beleving

Onze inspiratiebron is de persoon van Jezus Christus. Zijn manier van denken is voor ons een voorbeeld. We proberen te streven naar een christelijk aanbod via de godsdienstlessen. We bieden een christelijk onderwijs, een christelijke houding en beleving aan. Ook in de lessen buiten de godsdienst streven we naar christelijke zingeving. We verwachten dat elke ouder zich hier tegenover loyaal opstelt. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij positief inspelen op gebed, gebedsvieringen en sacramentele vieringen die in schoolverband georganiseerd worden. Wij respecteren de godsdienstige gezindheid van anderen zonder onze eigenheid prijs te geven.

Zorg voor kwaliteitsonderwijs: maximale ontplooiing van elk kind

We stellen het kind centraal. We trachten elk kind individueel zo optimaal mogelijk te laten ontplooien op vlak van hoofd, hart en handen. Professioneel en eigentijds onderwijs is de richtinggevende baken.

Respect voor en aanvaarding van elk kind, met een voorkeur voor de kansarmen

We houden rekening met de mogelijkheden van elk kind afzonderlijk en streven een individuele aanpak na betreffende de diverse persoonlijkheidsaspecten. Kansarme leerlingen, op welk gebied ook – financieel, verstandelijk, sociaal, verbaal …- krijgen bijzondere aandacht binnen onze school.

Een dynamische school met aandacht voor een gestructureerde en deskundige aanpak

We streven naar een optimale deskundigheid. We staan open voor vernieuwing. Daarom krijgen de leerkrachten de kans(en) om zich op verschillende manieren bij te scholen. We verwachten een dynamische inzet van alle schoolparticipanten. We opteren voor een sanctiearme opvoeding, omdat we ervan uitgaan dat motiveren het haalt op een bestraffende aanpak . Met een professioneel idealisme gaan we steeds op zoek naar beter en proberen we de middelmatigheid te overstijgen via de voorbeeldfunctie die elk teamlid uitstraalt.

Een hechte school- en klasgemeenschap, geïntegreerd in de parochiegemeenschap

Wij besteden aandacht aan participatieve deelneming van allen die met de school te maken hebben in de geest van Jezus Christus zowel binnen als buiten de school. Binnen de school streven we naar een optimale samenwerking tussen kinderen, leerkrachten en directie. We verwachten dat de leefregels door alle leden van de school gerespecteerd worden. We spelen in op initiatieven van de parochiegemeenschap en streven hierbij naar integratie in het schoolgebeuren. Schoolextern, met de focus op de ouders, verwachten we een positieve ingesteldheid en constructieve medewerking om bovenvermelde streefdoelen te realiseren.